Shpenzimet e qytetarëve të Maqedonisë gjatë vitit 2018

Për qytetarët e Maqedonisë viti 2018 ka qenë për 1.5% më e shtrenjtë se viti 2017. Në vitin 2018, në krahasim me vitin 2017 ka qenë më shtrenjtë për qytetarët për 1.5% Sipas të dhënave të Entit të statistikave indeksi i shpenzimeve jetësore shënon rritje prej 1.5%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë shënon rritje prej 2.7%. Rritje të indekseve vërehet në grupet: Transport për 7.5 %, Pijet alkoolike, duhani dhe narkotikët për 5.5 %, Rekreacioni dhe kultura për 2.4 %, Restorantet dhe hotelet për 1.9 %, Ushqimi dhe pijet joalkoolike, Mobilje, pajisjet shtëpiake dhe mirëmbajtja e pajisjeve shtëpiake për 0.8 %, Shëndeti dhe komunikimet për 0.7 %, Mallrat dhe shërbimet tjera për 0.5 %. Ulje e indekseve është vërejtur në grupet: Veshmbathje për 0.4 % dhe Arsim për 0.1 %. Grupi i banimit, ujit, energjisë elektrike, gazi dhe derivatet tjera është në nivel me atë të vitit të kaluar. Lëvizja e indeksit të çmimeve me pakicë, në vitin 2018, gjithashtu ka qenë i ndryshëm sipas grupeve të veçanta të prodhimeve. Rritje të indekseve është vërejtur në grupet: Shërbimet për 3.7 %, Prodhimet bujqësore për 3.6 %, Prodhimet industriale joushqimore dhe duhani për 2.5 %, Prodhimet industriale ushqimore për 0.8 %. Grupi i pijeve është në nivel me vitin paraprak.
Burimi: Enti shtetëror i statistikave